Jesteś tutaj: Stowarzyszenie Cele i statut

Cele i statut

Statut Stowarzyszenia Kibiców KS Stal Gorzów „Stalowcy”

 

Rozdział 1

Postanowienia Ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Kibiców KS Stal Gorzów „STALOWCY”, zwana dalej ”Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych.

§2

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r., - Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 20, poz. 104 ) i posiada osobowość prawną

 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gorzów Wielkopolski. Terenem działań jest Rzeczpospolita Polska.

 3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność także na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa

 4. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

§3

 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 2. Stowarzyszenie może łączyć się z innymi organizacjami w ramach związków stowarzyszeń, oraz zawierać różnorodne porozumienia o współdziałaniu.

 3. Stowarzyszenie jest niezależne od organizacji politycznych, gospodarczych oraz religijnych

Rozdział 2

Cele i środki działania

§4

Cele Stowarzyszenia to:

 1. Promocja gorzowskiego Klubu Sportowego na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego i terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

 2. Promocja miasta Gorzowa Wielkopolskiego

 3. Promowanie współpracy Klubu Sportowego Stal Gorzów z organami administracji rządowej i samorządowej

 4. Podnoszenie poziomu kultury życia kibicowskiego na stadionie im. Edwarda Jancarza

 5. Propagowanie bezpiecznego uczestnictwa w meczach Klubu Sportowego „Stal Gorzów” wśród młodzieży

 6. Kreowanie pozytywnego wizerunku Stali Gorzów

 7. Utrzymanie i rozwój wysokiego poziomu sportowego zespołów żużlowych.

 8. Promowanie sportu żużlowego w mediach

§5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. Organizowanie spotkań z zawodnikami Klubu Sportowego Stal Gorzów

 2. Zbieranie, tworzenie i udostępnianie oraz rozpowszechnianie informacji i materiałów dotyczących tematyki sportowej, a w szczególności żużla

 3. Organizowanie cyklicznych spotkań członków Stowarzyszenia z Zarządem Klubu Sportowego Stal Gorzów i urzędnikami magistratu

 4. Zrzeszenie sympatyków gorzowskiego żużla oraz kreowanie aktywnego dopingu dla drużyny żużlowej Stali Gorzów

 5. Działalność w zakresie organizacji czasu wolnego, sportu, turystyki i rekreacji

 6. Wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na imprezy sportowe, przy zachowaniu przewidzianych prawem warunków dla tego rodzaju działalności

 7. Usługi reklamowe

 8. Produkcja i dystrybucja pamiątek sportowych oraz gadżetów drużyny żużlowej

 9. Organizowanie akcji promocyjnych propagujących sport i żużel

 10. Skupienie wokół Stowarzyszenia grupy firm i instytucji wspomagających finansowo realizację celów Stowarzyszenia

 11. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji

 12. Działanie mające na celu wpływ na politykę informacyjną Klubu Sportowego Stal Gorzów

 13. Organizowanie dopingu w trakcie trwania imprez sportowych z udziałem Klubu Sportowego Stal Gorzów

 14. Współpraca z klubem, mediami i środowiskiem biznesowym

 15. Działalność charytatywna

 16. Organizacja wyjazdów na imprezy sportowe i okolicznościowe

 17. Uczestnictwo w imprezach sportowych i okolicznościowych`

Rozdział 3.

Prawa i obowiązki członków

§6

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych

 2. Członków honorowych

 3. Członków wspierających

Członkowie zwyczajni

§7

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która:

  1. akceptuje statutowe cele Stowarzyszenia

  2. złoży pisemną deklaracje

 2. Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia. Przysługuje mu bierne i czynne prawo uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, jak również może:

  1. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia

  2. brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym

  3. posiadać legitymację Stowarzyszenia

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany do:

  1. brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia

  2. dbania o dobre imię Stowarzyszenia

  3. przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia

  4. regularnego opłacania składek członkowskich

  5. poszanowania i propagowania barw klubowych „Stali Gorzów"

Członkowie honorowi

§8

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać, która wniosła wybitny wkład w rozwój gorzowskiego sportu żużlowego, klubu Stal Gorzów lub w szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia może stać się członkiem honorowym

 2. Nadanie godności członka honorowego następuje przez uchwałę Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia

 3. Członkostwo honorowe wiąże się ze zwolnieniem członka honorowego ze składek członkowskich

4. Członek honorowy ma prawo do:

a. zgłaszania wniosków w zakresie działalności Stowarzyszenia;

b. udziału w pracach organów statutowych Stowarzyszenia oraz udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia bez prawa głosu,

c. godność członka honorowego w żaden sposób nie umniejsza jego praw wynikających z posiadania członkostwa zwyczajnego.

5. Członek honorowy jest zobowiązany do popierania działalności Stowarzyszenia.

Członkowie wspierający

§9

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający posiada prawo wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu z głosem doradczym. Członek wspierający - osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

 1. Do obowiązków członka wspierającego należy:

a. przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

b. regularne opłacanie składek członkowskich,

c. czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§10

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury uchwałą Zarządu za wyjątkiem członkostwa honorowego. Sposób nadania godności członka honorowego określony jest w §8 ust.2

Utrata członkostwa

§11

 1. Utrata członkostwa następuje wskutek:

  1. dobrowolnej pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań

  2. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osobę prawną

  3. skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 3 miesiące

  4. nie wypełniania zobowiązań wynikających z §7 pkt. 3 statutu Stowarzyszenia

   1. O utracie członkostwa orzeka uchwałą Zarząd.

§12

1. Od uchwały Zarządu o utracie członkostwa lub o wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków.

2. Zainteresowany składa odwołanie od uchwały Zarządu o utracie członkostwa lub o wykluczeniu ze Stowarzyszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjęciu uchwały przez Zarząd.

3. Do czasu rozpatrzenia skargi przez Walne Zgromadzenie członkostwo ulega zawieszeniu.

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia

§13

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków

 2. Zarząd Stowarzyszenia

 3. Komisja Rewizyjna

§14

 1. Kadencja władz trwa 3 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

 2. Do władz Stowarzyszenia wchodzi ustalona w trybie §18 ust. 2 oraz §20 ust. 1 liczba osób, które otrzymały największą ilość głosów

Walne Zebranie Członków

§15

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni (z głosem stanowiącym) oraz członkowie honorowi, członkowie wspierający i zaproszeni goście (z głosem doradczym)

 3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad

§16

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

  1. uchwalenie programów, organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia

  2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej

  3. uchwalenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia

  4. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej

  5. podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia

  6. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Stowarzyszenia

§17

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne

 2. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd. Informacje o jego terminie i porządku obrad podaje do wiadomości wszystkich członków Zarząd co najmniej na 4 dni przed jego odbyciem

 3. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek złożony na ręce Zarządu co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, przynajmniej na 14 dni przed jego odbyciem

Zarząd Stowarzyszenia

§18

 1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, przed którym ponosi odpowiedzialność

 2. Zarząd składa się z 4 członków: prezesa, wiceprezesa, sekretarza oraz skarbnika, wybieranych przez Walne Zebranie

 3. Pracami Zarządu kieruje prezes

 4. Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes

§19

 1. Do kompetencji Zarządu należy:

  1. realizacja uchwalonego przez Walne Zebranie Członków programu

  2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu

  3. zwoływanie Walnego Zebrania Członków

  4. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia

  5. przyjmowanie i skreślanie członków oraz prowadzenie dokumentacji członkowskiej

  6. dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia

  7. kreatywne poszukiwanie nowych sposobów i form realizacji celów Stowarzyszenia

  8. sporządzanie oraz ogłaszanie merytorycznego i finansowego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia

  9. rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia dotyczącego spraw Stowarzyszenia i jego członków poza wnioskami i skargami wniesionymi na władze Stowarzyszenia

  10. zatrudnianie pracowników

   1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Stowarzyszenia uprawnieni są prezes lub wiceprezes lub skarbnik lub sekretarz. W sprawach dotyczących zobowiązań majątkowych wymagana jest zgoda prezesa lub skarbnika.

Komisja Rewizyjna

§20

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków; przewodniczący wybierany jest spośród jej członków

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w zebraniach Zarządu z głosem doradczym

 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

  1. być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia

  2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej

§21

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola gospodarki finansowej i całokształtu działalności Stowarzyszenia

 2. składanie wniosków o udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia, lub o nie udzielenie

 3. wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu Stowarzyszenia

 4. wnioskowanie o rozwiązanie Stowarzyszenia

 5. żądanie od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących Stowarzyszenia

 6. żądanie od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień

§23

Uchwały Zarządu i Komisji rewizyjnej Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej. Głosowanie jest jawne, jednakże zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. Przy równej liczbie głosów w głosowaniu, przeważa głos przewodniczącego właściwego organu. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków.

§24

W przypadku wakatu we władzach Stowarzyszenia z powodu wykluczenia, rezygnacji, itd. skład osobowy tych władz zostaje uzupełniony o tych kandydatów, którzy otrzymali następną w kolejności liczbę głosów podczas Walnego Zebrania Stowarzyszenia. W przypadku braku lub niewystarczającej liczby kandydatów ogłasza się wybory uzupełniające.

§25

Odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia następuje większością kwalifikowaną dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania

Rozdział 5
Majątek i fundusze

§26

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

  1. składek członkowskich

  2. darowizn i spadków

  3. zapisów, dotacji, ofiarności publicznej

  4. wpływów z działalności statutowej

 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami

 4. Do obowiązków skarbnika Stowarzyszenia należy

 1. prowadzenie ksiąg dochodów i wydatków

 2. czuwanie nad prawidłowością rozporządzeń majątkowych

Rozdział 6
Zmiany w statucie

§27

Zmian w statucie dokonać może jedynie Walne Zebranie Członków. Uchwała w sprawie zmiany statutu musi być przyjęta na podstawie głosowania kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów ważnych przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia

Rozdział 7
Rozwiązanie Stowarzyszenia

§28

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje poprzez uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podjętą przez Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

§29

W sprawach nieuregulowanych statutem zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach